Giô-ên 1:2

Giô-ên 1:2 VIE2010

Hỡi các trưởng lão, hãy nghe điều nầy! Hỡi tất cả cư dân trên đất, hãy lắng tai! Có bao giờ xảy ra điều nầy trong thời các ngươi, Hay trong thời tổ phụ các ngươi chưa?
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share