YouVersion Logo
Search Icon

Giăng 12

12
Đức Chúa Jêsus được xức dầu tại Bê-tha-ni
(Ma-thi-ơ 26:6-13; Mác 14:3-9)
1Sáu ngày trước lễ Vượt Qua, Đức Chúa Jêsus đến làng Bê-tha-ni là nơi ở của La-xa-rơ, người mà Ngài đã khiến từ cõi chết sống lại. 2Họ dọn tiệc đãi Ngài tại đó. Ma-thê phục vụ, còn La-xa-rơ là một trong số những người cùng ngồi bàn với Ngài. 3Ma-ri lấy một cân#12:3 Một cân La Mã nặng khoảng 326g. dầu cam tùng nguyên chất rất quý giá xức chân Đức Chúa Jêsus, rồi dùng tóc mình lau chân Ngài. Mùi dầu thơm tỏa khắp nhà.#Lu 7:37-38. 4Nhưng một trong các môn đồ của Đức Chúa Jêsus là Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, kẻ sau nầy phản Ngài, nói rằng: 5“Sao không bán dầu thơm nầy lấy ba trăm đơ-ni-ê để cho người nghèo?” 6Anh ta nói vậy không phải vì quan tâm đến người nghèo, nhưng vì vốn là một tên trộm cắp, lại giữ túi tiền, nên anh ta thường lấy trộm tiền mà người ta bỏ vào đó. 7Đức Chúa Jêsus bảo: “Hãy để cô ấy yên, vì cô ấy đã để dành dầu thơm nầy cho ngày chôn cất Ta. 8Các con luôn có người nghèo ở với mình, nhưng các con không có Ta mãi đâu.”#Phục 15:11.
9Một đám đông người Do Thái biết Đức Chúa Jêsus ở đó thì kéo đến, không phải chỉ vì Ngài mà thôi, nhưng cũng để xem La-xa-rơ, người mà Ngài đã khiến từ cõi chết sống lại. 10Cho nên các thầy tế lễ cả cũng định giết luôn La-xa-rơ nữa, 11vì do anh mà nhiều người Do Thái đã bỏ họ và tin Đức Chúa Jêsus.
Đức Chúa Jêsus vào thành Giê-ru-sa-lem
(Ma-thi-ơ 21:1-11; Mác 11:1-11; Lu-ca 19:28-40)
12Hôm sau, có đoàn người rất đông đến dự lễ. Khi nghe nói Đức Chúa Jêsus đang đến thành Giê-ru-sa-lem 13thì họ lấy cành cọ, đi ra đón Ngài và tung hô rằng: “Hô-sa-na! Phước cho Đấng nhân danh Chúa mà đến, là Vua của Y-sơ-ra-ên.”#Thi 118:26. 14Đức Chúa Jêsus gặp một con lừa con thì cưỡi lên, như lời đã chép:
15“Hỡi con gái Si-ôn, đừng sợ!
Kìa, vua ngươi đến, cưỡi trên lừa con!”#Xa 9:9.
16Thoạt đầu, các môn đồ không hiểu những điều đó, nhưng khi Đức Chúa Jêsus đã được tôn vinh, lúc ấy họ mới nhớ lại những điều đó được chép về Ngài, và đã được thực hiện cho Ngài. 17Đoàn người đã ở với Đức Chúa Jêsus lúc Ngài gọi La-xa-rơ ra khỏi mộ, và khiến anh ấy từ cõi chết sống lại, đều làm chứng về Ngài. 18Sở dĩ đoàn người đi đón Ngài, là vì họ đã nghe nói Ngài thực hiện dấu lạ đó. 19Vì thế, những người Pha-ri-si nói với nhau: “Các ông thấy không, các ông chẳng làm gì được cả. Hãy xem, cả thiên hạ đều theo ông ta.”
Người Hi Lạp tìm Đức Chúa Jêsus
20Lúc ấy, trong số những người đi lên thờ phượng vào dịp lễ có vài người Hi Lạp. 21Những người nầy đến với Phi-líp, người ở thành Bết-sai-đa thuộc miền Ga-li-lê, và nói rằng: “Thưa ông, chúng tôi muốn gặp Đức Chúa Jêsus.” 22Phi-líp đi nói với Anh-rê; rồi Anh-rê cùng Phi-líp đến thưa với Đức Chúa Jêsus. 23Đức Chúa Jêsus đáp: “Giờ Con Người được tôn vinh đã đến. 24Thật, Ta bảo thật các ngươi: Nếu hạt lúa mì không rơi xuống đất và chết đi, nó vẫn chỉ là một hạt thôi; nhưng nếu chết đi, nó được kết quả nhiều. 25Ai yêu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai ghét mạng sống mình trong đời nầy thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời.#Mat 10:39; 16:25; Mác 8:35; Lu 9:24; 17:33. 26Nếu ai phục vụ Ta thì phải theo Ta; và Ta ở đâu, người phục vụ Ta cũng sẽ ở đó. Nếu ai phục vụ Ta thì Cha Ta sẽ tôn quý người.
27Bây giờ linh hồn Ta phiền não. Ta sẽ nói gì đây? ‘Cha ơi, xin cứu Con khỏi giờ nầy! Nhưng cũng chính vì giờ nầy mà Con đã đến. 28Cha ơi, xin hãy tôn vinh danh Cha!’” Lúc ấy có tiếng từ trời phán rằng: “Ta đã tôn vinh rồi, Ta sẽ còn tôn vinh nữa.” 29Đoàn người đứng tại đó nghe được tiếng ấy thì nói: “Đó là tiếng sấm”. Một số khác lại bảo: “Ấy là một thiên sứ nói chuyện với Ngài.” 30Đức Chúa Jêsus nói: “Không phải vì Ta mà tiếng nầy vang ra đâu, nhưng vì các ngươi. 31Bây giờ là lúc thế gian bị phán xét, và kẻ cai trị thế gian nầy sẽ bị truất phế. 32Còn Ta, khi Ta được treo lên khỏi đất, Ta sẽ kéo mọi người đến với Ta.” 33Ngài nói vậy để chỉ cho thấy Ngài sẽ chết cách nào. 34Đoàn dân thưa rằng: “Chúng tôi có nghe luật pháp nói Đấng Christ còn đời đời. Thế sao Thầy nói Con Người phải được treo lên? Vậy Con Người nầy là ai?”#Thi 110:4; Êsai 9:6; Êxê 37:25; Đa 7:14. 35Đức Chúa Jêsus đáp: “Ánh sáng còn ở với các ngươi ít lâu nữa. Hãy bước đi trong lúc các ngươi còn có ánh sáng, e bóng tối thình lình phủ vây các ngươi. Người nào đi trong bóng tối thì không biết mình đi đâu. 36Trong lúc đang có ánh sáng, hãy tin vào ánh sáng để các ngươi trở nên con của ánh sáng.”
Sau khi nói như vậy, Đức Chúa Jêsus đi, và tránh khỏi họ.
Sự vô tín của người Do Thái
37Mặc dù Ngài đã làm rất nhiều dấu lạ trước mặt họ, nhưng họ vẫn không tin Ngài, 38để lời nhà tiên tri Ê-sai đã nói được ứng nghiệm:
“Lạy Chúa, ai đã tin điều chúng tôi rao giảng,
Và cánh tay Chúa đã được tỏ ra cho ai?”#Êsai 53:1.
39Do đó, họ không thể tin, vì Ê-sai còn nói:
40“Chúa đã khiến mắt họ đui mù,
Lòng họ chai đá,
Kẻo mắt họ thấy được,
Lòng họ hiểu được và hối cải,
Để Ta chữa lành cho.”#Êsai 6:10.
41Ê-sai nói điều nầy, vì đã thấy vinh quang của Ngài và nói về Ngài. 42Tuy nhiên, có nhiều người trong hàng lãnh đạo tin Ngài, nhưng vì người Pha-ri-si, nên họ không dám xưng nhận Ngài, sợ bị đuổi khỏi nhà hội. 43Vì họ quý chuộng vinh quang của loài người hơn là vinh quang của Đức Chúa Trời.
44Đức Chúa Jêsus công bố rằng: “Người nào tin Ta, không phải chỉ tin Ta, nhưng tin Đấng đã sai Ta. 45Còn người nào thấy Ta là thấy Đấng đã sai Ta. 46Ta là ánh sáng đã đến thế gian, để người nào tin Ta thì không còn ở trong bóng tối. 47Nếu người nào nghe lời Ta mà không vâng giữ thì không phải Ta phán xét người đó. Vì Ta đến không phải để phán xét thế gian, nhưng để cứu chuộc thế gian. 48Người nào chối bỏ Ta, không chịu tiếp nhận lời Ta, thì đã có một quan tòa xét xử; chính lời Ta đã nói sẽ xét xử họ trong ngày cuối cùng. 49Ta không nói theo ý riêng mình, nhưng chính Cha là Đấng đã sai Ta truyền cho Ta phải nói điều chi và công bố điều gì. 50Ta biết rằng mệnh lệnh của Ngài là sự sống đời đời. Vì vậy, những điều Ta nói thì Ta nói đúng như Cha đã truyền dặn.”

Currently Selected:

Giăng 12: VIE2010

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy