Giê-rê-mi 9:3

Giê-rê-mi 9:3 VIE2010

“Chúng uốn lưỡi mình như cái cung Chúng nắm quyền trong xứ bằng sự dối trá Chứ không bằng sự chân thật. Chúng đi từ gian ác nầy đến gian ác nọ, Nhưng không nhận biết Ta.” Đức Giê-hô-va phán vậy.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share