Giê-rê-mi 30
VIE2010

Giê-rê-mi 30

30
Lời hứa phục hồi Y-sơ-ra-ên và Giu-đa
1Đây là lời của Đức Giê-hô-va phán với Giê-rê-mi: 2“Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên phán: ‘Hãy chép mọi lời Ta đã phán với con vào một cuộn sách.’ 3Đức Giê-hô-va phán: ‘Nầy, những ngày đến Ta sẽ đem dân Y-sơ-ra-ên và dân Giu-đa của Ta trở về từ cảnh lưu đày, Ta sẽ đưa chúng về trong đất mà Ta đã ban cho tổ phụ chúng, và chúng sẽ nhận đất ấy làm sản nghiệp.’ Đức Giê-hô-va phán vậy.”
4Đây là những lời Đức Giê-hô-va phán về Y-sơ-ra-ên và Giu-đa:
5“Đức Giê-hô-va phán:
‘Chúng ta đã nghe tiếng hốt hoảng
Tiếng kinh hoàng, chứ không phải bình an.
6Hãy dò hỏi và xem xét
Đàn ông có sinh đẻ được không?
Tại sao Ta thấy mọi người nam
Mặt mày tái xanh
Hai tay ôm bụng như đàn bà đang đẻ?
7Khốn thay! Ngày ấy thật kinh khiếp
Chưa từng có ngày nào như ngày ấy;
Đó là thời kỳ khốn đốn cho Gia-cốp!
Nhưng nó sẽ được giải cứu khỏi ngày ấy.’
8Đức Giê-hô-va vạn quân phán: ‘Trong ngày ấy,
Ta sẽ bẻ ách khỏi cổ con;
Bứt dây trói cho con,
Dân ngoại sẽ không bắt con phục dịch nữa.
9Nhưng chúng sẽ phục vụ Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình,
Và vua mình là Đa-vít
Mà Ta sẽ dấy lên cho chúng.’
10Đức Giê-hô-va phán:#Giê 46:27-28.
‘Hỡi Gia-cốp, đầy tớ Ta, đừng sợ.
Hỡi Y-sơ-ra-ên, chớ kinh hãi!
Vì nầy, Ta sẽ cứu con ra khỏi miền xa xăm,
Và dòng dõi con từ chốn lưu đày.
Gia-cốp sẽ trở về và sống yên lành an ổn,
Không còn sợ hãi ai cả.’
11Đức Giê-hô-va phán: ‘Vì Ta ở với con để giải cứu con;
Ta sẽ diệt hết các nước
Mà Ta đã phân tán các con đến đó,
Nhưng với con thì Ta không diệt hết.
Con sẽ không tránh khỏi hình phạt
Nhưng Ta sẽ sửa phạt con cách công minh.’
12Đức Giê-hô-va phán:
‘Thương tích con không được chữa lành,
Vết thương con trầm trọng.
13Không có ai biện hộ cho con,
Thông thường thì vết thương được chữa lành,
Nhưng với con thì vô phương cứu chữa.
14Tất cả người yêu của con đã quên con,
Không quan tâm đến con nữa;
Vì Ta đã đánh con bị thương như kẻ thù đánh,
Sửa phạt con như kẻ hung bạo sửa phạt,
Vì tội lỗi con nghiêm trọng,
Gian ác con quá nhiều.
15Sao con còn kêu la vì vết thương mình?
Nỗi đau của con không thể chữa lành.
Vì tội con nghiêm trọng,
Gian ác con quá nhiều,
Nên Ta phải đối xử với con như thế.
16Vì vậy, mọi kẻ nuốt con sẽ bị nuốt;
Mọi kẻ thù nghịch con, từng người sẽ bị lưu đày;
Những ai bóc lột con sẽ bị bóc lột,
Mọi kẻ cướp giật con, Ta sẽ phó cho sự cướp giật.’
17Đức Giê-hô-va phán:
‘Ta sẽ phục hồi sức lực cho con,
Chữa lành vết thương của con,
Vì chúng đã gọi con là kẻ bị ruồng bỏ:
“Đó là Si-ôn, chẳng ai ngó ngàng đến!”’
18Đức Giê-hô-va phán:
‘Nầy, Ta sẽ đem lều trại Gia-cốp trở về từ cảnh lưu đày,
Ta sẽ thương xót nơi ở nó;
Thành nầy sẽ xây lại trên đống hoang tàn,
Lâu đài sẽ dựng lại ngay trên vị trí cũ.
19Từ nơi chúng vang lên lời tạ ơn
Và tiếng reo vui của người hoan hỉ.
Ta sẽ làm cho chúng gia tăng, chứ không giảm dần;
Ta cũng sẽ làm cho chúng được tôn trọng, chứ chẳng còn nhỏ nhoi.
20Con cái chúng sẽ lại như xưa;
Hội của chúng sẽ đứng vững trước mặt Ta;
Ta sẽ trừng phạt mọi kẻ ức hiếp chúng.
21Thủ lĩnh của chúng đến từ chúng,
Người cai trị cũng từ chúng mà ra.
Ta sẽ đem người ấy lại gần, và nó sẽ đến gần Ta,
Vì có ai dám cả gan đến gần Ta?
Đức Giê-hô-va phán vậy.
22Như vậy, các con sẽ làm dân Ta,
Ta sẽ làm Đức Chúa Trời các con.’”
23Nầy, cơn bão của Đức Giê-hô-va,
Cơn giận của Ngài đã phừng lên,
Cơn giông bão quay cuồng
Trên đầu kẻ gian ác.
24Cơn giận bừng bừng của Đức Giê-hô-va sẽ không nguôi
Cho đến khi Ngài thực thi và hoàn tất
Mọi ý định trong lòng Ngài.
Trong những ngày cuối cùng,
Các con sẽ hiểu điều đó.

© 2010 United Bible Societies. All rights reserved.


Learn More About Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.