YouVersion Logo
Search Icon

Giê-rê-mi 23

23
Hi vọng cho tương lai
1Đức Giê-hô-va phán: “Khốn cho những kẻ chăn bầy tiêu diệt và làm tan tác bầy chiên của đồng cỏ Ta! 2Vì vậy, đây là lời Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên dành cho những kẻ chăn giữ dân Ta: ‘Các ngươi đã làm tan lạc bầy chiên Ta, xua đuổi và không chú tâm đến chúng. Nầy, Ta sẽ chú ý chống lại các ngươi cùng với những việc gian ác các ngươi làm,’ Đức Giê-hô-va phán vậy. 3Chính Ta sẽ tập hợp những con sót lại của bầy từ các nước mà Ta đã đuổi chúng đến. Ta sẽ đem chúng trở về đồng cỏ của chúng; chúng sẽ sinh sôi nẩy nở thật nhiều. 4Ta sẽ lập lên những người chăn để chăn dắt chúng và chúng sẽ chẳng còn sợ hãi, chẳng kinh khiếp nữa, và sẽ không lạc mất một con nào,” Đức Giê-hô-va phán vậy.
Nhánh Công Chính cho Đa-vít
5Đức Giê-hô-va phán:#Giê 33:14-16.
“Nầy, những ngày đến,
Ta sẽ dấy lên cho Đa-vít một Nhánh Công Chính;
Ngài sẽ cai trị như một vị vua, cư xử khôn ngoan,
Thực thi điều công minh chính trực trong xứ.
6Trong đời vua ấy, Giu-đa sẽ được cứu;
Y-sơ-ra-ên sẽ sống yên ổn.
Danh xưng của Đấng ấy là:
‘Giê-hô-va Đấng Công Chính của chúng ta!’”
7Đức Giê-hô-va phán: “Vì thế, những ngày đến, người ta sẽ chẳng còn nói: ‘Thật như Đức Giê-hô-va hằng sống, là Đấng đã đem con dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai Cập.’ 8Nhưng sẽ nói: ‘Thật như Đức Giê-hô-va hằng sống, là Đấng đã đưa dắt dòng dõi nhà Y-sơ-ra-ên về từ phương bắc, từ các nước mà Ngài đã đuổi họ đến.’ Chúng sẽ ở trong đất của mình.”
Bọn tiên tri giả
9Về các kẻ tiên tri:
Lòng dạ tôi tan nát;
Xương cốt tôi rã rời;
Tôi như người say,
Như người say khướt vì rượu,
Chính vì Đức Giê-hô-va
Vì những lời thánh của Ngài.
10Xứ sở đầy dẫy bọn tà dâm;
Bị nguyền rủa nên đất nước sầu thảm,
Những đồng cỏ trong hoang mạc đều héo úa.
Đường chúng đi là gian tà,
Quyền chúng nắm là bất chính.
11Đức Giê-hô-va phán:
“Kẻ tiên tri lẫn thầy tế lễ đều bại hoại,
Ta thấy sự gian ác của chúng ngay trong nhà Ta.
12Cho nên đường lối của chúng
Sẽ như lối trơn trợt trong tối tăm,
Mà chúng bị đuổi vào và vấp ngã tại đó.
Vì đến năm trừng phạt,
Ta sẽ giáng tai ương trên chúng,”
Đức Giê-hô-va phán vậy.
13“Ta đã thấy sự điên rồ
Của bọn tiên tri Sa-ma-ri;
Chúng nhân danh Ba-anh mà nói tiên tri,
Khiến dân Y-sơ-ra-ên của Ta lạc lối.
14Nhưng giữa bọn tiên tri ở Giê-ru-sa-lem,#Sáng 18:20; Êxê 16:49.
Ta đã thấy điều kinh tởm:
Chúng phạm tội tà dâm, bước đi trong dối trá;
Chúng tăng cường sức mạnh cho tay kẻ dữ,
Đến nỗi không ai từ bỏ gian ác mình.
Ta xem cả bọn chúng như Sô-đôm,
Và dân cư Giê-ru-sa-lem như Gô-mô-rơ.”
15Vì vậy, Đức Giê-hô-va vạn quân phán về bọn tiên tri đó như sau:
“Kìa, Ta sẽ cho dân nầy ăn ngải cứu
Và cho uống nước độc,
Vì các kẻ tiên tri ở Giê-ru-sa-lem
Đã làm cho sự bại hoại lan tràn khắp xứ.”
16Đức Giê-hô-va vạn quân phán:
“Đừng nghe lời mà bọn tiên tri đó rao báo cho các ngươi.
Chúng gieo rắc hi vọng hão huyền,
Nói những khải tượng do chúng tự nghĩ ra
Chứ không bởi miệng Đức Giê-hô-va phán dạy.
17Chúng tiếp tục nói với những kẻ khinh thường Ta rằng:
‘Đức Giê-hô-va phán: Các ngươi sẽ được bình an.’
Và bảo những kẻ có lòng dạ bướng bỉnh:
‘Chẳng có tai họa nào giáng trên các ngươi cả.’
18Vậy, ai được đứng trong cuộc họp của Đức Giê-hô-va,
Để ngắm xem và nghe lời Ngài?
Ai đã chú ý và vâng theo lời Ngài?
19Nầy, cơn giông bão của Đức Giê-hô-va
Tức là cơn thịnh nộ của Ngài đã nổi lên,
Cơn giông bão quay cuồng,
Xoáy xuống đầu kẻ ác.
20Cơn giận của Đức Giê-hô-va sẽ không nguôi
Cho đến khi Ngài thực thi và hoàn tất
Mọi ý định trong lòng Ngài.
Trong những ngày cuối cùng,
Các ngươi sẽ hiểu rõ điều ấy.
21Ta không sai các kẻ tiên tri nầy đi,
Thế mà chúng đã chạy;
Ta không phán bảo chúng,
Thế mà chúng đã nói tiên tri.
22Nếu chúng đứng trong cuộc họp của Ta,
Thì đã công bố lời Ta cho dân Ta,
Giúp dân Ta từ bỏ con đường ác,
Và xa lánh những việc làm xấu xa.”
23Đức Giê-hô-va phán: “Có phải Ta là Đức Chúa Trời ở gần mà không phải là Đức Chúa Trời ở xa sao?” 24Đức Giê-hô-va lại phán: “Ai có thể ẩn mình trong các nơi bí mật để Ta không thấy được chăng?” Đức Giê-hô-va phán tiếp: “Chẳng phải Ta hiện diện mọi nơi, khắp các tầng trời và đất sao? 25Ta đã nghe điều mà các kẻ tiên tri nầy nói. Chúng đã nhân danh Ta nói tiên tri giả dối rằng: ‘Tôi thấy chiêm bao! Tôi thấy chiêm bao!’ 26Các kẻ tiên tri nầy còn tiếp tục lấy lòng dối trá mà nói tiên tri giả dối trong bao lâu? Cứ thốt ra những lời lừa mị từ lòng dạ chúng cho đến bao giờ? 27Bằng cách kể cho nhau nghe các chiêm bao, chúng âm mưu làm cho dân Ta quên danh Ta như tổ phụ chúng đã vì Ba-anh mà quên danh Ta vậy. 28Nhà tiên tri nào có chiêm bao, hãy thuật lại chiêm bao ấy đi! Ai đã nhận lãnh lời Ta, hãy trung tín truyền lại lời Ta! Rơm rạ có thể xen vào lúa mì sao?” Đức Giê-hô-va phán vậy. 29“Lời Ta chẳng phải như lửa, như búa đập vỡ đá sao?” Đức Giê-hô-va phán vậy.
30Vì thế, Đức Giê-hô-va phán: “Nầy, Ta chống lại các kẻ tiên tri ăn cắp lẫn nhau lời của Ta.” 31Đức Giê-hô-va phán: “Nầy, Ta chống lại các kẻ tiên tri dùng lưỡi mình mà nói: ‘Đức Giê-hô-va phán.’” 32Đức Giê-hô-va phán: “Nầy, Ta chống lại những kẻ dùng chiêm bao giả dối mà nói tiên tri. Chúng kể chiêm bao rồi dùng lời dối trá, khoác lác mà làm cho dân Ta lầm lạc, nhưng Ta không sai phái, cũng chẳng truyền bảo chúng. Chúng chẳng ích lợi gì cho dân nầy cả.” Đức Giê-hô-va phán vậy.
Lời tiên tri giả dối
33“Khi dân nầy, hay một kẻ tiên tri, hoặc một thầy tế lễ, hỏi con rằng: ‘Gánh nặng của Đức Giê-hô-va là gì?’ Con hãy trả lời: ‘Chính ngươi là gánh nặng,’#23:33 Nn: ‘Gánh nặng gì?’. và Đức Giê-hô-va phán: ‘Ta sẽ từ bỏ các ngươi.’ 34Còn kẻ tiên tri, thầy tế lễ, hay một người dân nào đó nói: ‘Gánh nặng của Đức Giê-hô-va,’ thì Ta sẽ trừng phạt người ấy và nhà nó. 35Vậy, đây là câu mà mỗi người hỏi người lân cận mình và mỗi người hỏi anh em mình: ‘Đức Giê-hô-va đã trả lời thế nào?’ hay ‘Đức Giê-hô-va đã phán điều gì?’ 36Bấy giờ, các ngươi không được đề cập đến ‘gánh nặng của Đức Giê-hô-va’ nữa; vì lời của người nào sẽ là gánh nặng cho người nấy, vì các ngươi đã xuyên tạc lời của Đức Chúa Trời hằng sống, là Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của chúng ta. 37Vậy, con hãy hỏi kẻ tiên tri rằng: ‘Đức Giê-hô-va đã trả lời cho ngươi điều gì?’ hay là: ‘Đức Giê-hô-va đã phán thể nào?’ 38Nhưng nếu các ngươi nói: ‘Gánh nặng của Đức Giê-hô-va,’ thì Đức Giê-hô-va phán: Vì các ngươi đã nói ‘gánh nặng của Đức Giê-hô-va’ khi mà Ta đã sai người đến và dặn các ngươi không được nói ‘gánh nặng của Đức Giê-hô-va.’ 39Cho nên Ta sẽ quên hẳn các ngươi và loại bỏ các ngươi cùng với thành mà Ta đã ban cho các ngươi và tổ phụ các ngươi khỏi mặt Ta. 40Ta sẽ khiến các ngươi bị xấu hổ mãi mãi, bị sỉ nhục suốt đời, không bao giờ quên được.”

Currently Selected:

Giê-rê-mi 23: VIE2010

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy