Giê-rê-mi 18:9

Giê-rê-mi 18:9 VIE2010

Cũng có khi Ta công bố xây dựng, vun trồng một nước hay một vương quốc nào đó
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share