Giê-rê-mi 18:2

Giê-rê-mi 18:2 VIE2010

“Con hãy mau xuống nhà của người thợ gốm, tại đó Ta sẽ cho con nghe lời Ta.”
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share