Giê-rê-mi 18:18

Giê-rê-mi 18:18 VIE2010

Chúng nói: “Nào, chúng ta hãy lập mưu chống lại Giê-rê-mi. Vì thầy tế lễ không thiếu luật pháp, người khôn ngoan chẳng thiếu lời khuyên bảo, nhà tiên tri không thiếu lời rao báo. Hãy đến, chúng ta sẽ dùng miệng lưỡi mình mà công kích nó, đừng để ý đến bất cứ lời nào của nó.”
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Giê-rê-mi 18:18