Giê-rê-mi 18:17

Giê-rê-mi 18:17 VIE2010

Ta sẽ làm cho chúng tan tác trước mặt kẻ thù Như trận gió đông thổi qua. Trong ngày chúng bị tai ương, Ta quay lưng ngoảnh mặt với chúng.”
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Giê-rê-mi 18:17