Giê-rê-mi 18:10

Giê-rê-mi 18:10 VIE2010

nhưng nếu nước ấy làm điều ác dưới mắt Ta, không lắng nghe tiếng Ta, thì Ta sẽ thay đổi ý định ban phước cho chúng.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share