Giê-rê-mi 16:20

Giê-rê-mi 16:20 RVV11

Loài người có thể tự tạo cho mình các thần được sao? Nhưng các thần đó đâu phải là thần!”
RVV11: Revised Vietnamese Version Bible
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Giê-rê-mi 16:20