Giê-rê-mi 13:9

Giê-rê-mi 13:9 VIE2010

Đức Giê-hô-va phán: “Ta sẽ làm cho thói kiêu ngạo của Giu-đa và thói kiêu ngạo lớn của Giê-ru-sa-lem mục nát như thế.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share