Giê-rê-mi 13:26

Giê-rê-mi 13:26 VIE2010

Ta cũng sẽ tốc váy ngươi lên tận mặt, Để phơi trần nỗi ô nhục của ngươi.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share