Giê-rê-mi 13:25

Giê-rê-mi 13:25 VIE2010

Đức Giê-hô-va phán: “Đó là số phận của ngươi, Là phần Ta dành cho ngươi, Vì ngươi đã quên Ta Và tin cậy vào sự giả dối.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share