Giê-rê-mi 13:23

Giê-rê-mi 13:23 VIE2010

Người Ê-thi-ô-pi có thể đổi được màu da Hay con beo đổi được vằn nó không? Nếu được, thì các ngươi vốn quen làm điều ác Sẽ làm được điều thiện.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share