Giê-rê-mi 13:12

Giê-rê-mi 13:12 VIE2010

Con hãy nói với chúng lời nầy: Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên phán: ‘Bình nào cũng phải đầy rượu.’ Chúng sẽ nói với con: ‘Chẳng lẽ chúng tôi không biết bình nào cũng phải đầy rượu sao?’
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share