Các Quan Xét 8:31

Các Quan Xét 8:31 VIE2010

Vợ lẽ của ông ở Si-chem cũng sinh cho ông một con trai, và ông đặt tên là A-bi-mê-léc.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Share