Các Quan Xét 8:17

Các Quan Xét 8:17 VIE2010

Ông cũng phá hủy tháp Phê-nu-ên và giết những người của thành ấy.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Share