Các Quan Xét 8:16

Các Quan Xét 8:16 VIE2010

Vậy, ông bắt các trưởng lão của thành, lấy chông gai nơi hoang mạc mà dạy cho người Su-cốt một bài học.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Share