Các Quan Xét 7:2

Các Quan Xét 7:2 VIE2010

Đức Giê-hô-va phán với Ghi-đê-ôn: “Số người đi theo con đông quá, Ta không phó dân Ma-đi-an vào tay họ đâu, kẻo Y-sơ-ra-ên khoe khoang tự phụ rằng: ‘Chính tay tôi đã giải cứu tôi.’
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share