Các Quan Xét 7:18

Các Quan Xét 7:18 VIE2010

Khi tôi và những người theo tôi thổi tù và thì anh em cũng hãy thổi tù và khắp xung quanh trại quân, và hô lên rằng: ‘Vì Đức Giê-hô-va và vì Ghi-đê-ôn!’”
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share