Các Quan Xét 7:17

Các Quan Xét 7:17 VIE2010

Ông bảo họ: “Hãy xem và làm đúng như tôi làm. Khi tôi đến đầu trại quân, anh em hãy làm theo tôi.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share