Các Quan Xét 7:10

Các Quan Xét 7:10 VIE2010

Còn nếu con sợ không dám tấn công thì hãy cùng đầy tớ con là Phu-ra đi xuống trại quân.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share