Các Quan Xét 6:9

Các Quan Xét 6:9 VIE2010

giải cứu các con khỏi tay người Ai Cập, và mọi kẻ áp bức các con. Ta đã đuổi chúng khỏi các con và ban cho các con xứ của chúng.’
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share