Các Quan Xét 6:37

Các Quan Xét 6:37 VIE2010

thì con sẽ để một mớ lông chiên trong sân đập lúa. Nếu sương chỉ đọng trên mớ lông chiên ấy, còn đất lại khô ráo, thì con sẽ nhận biết Chúa dùng tay con giải cứu Y-sơ-ra-ên như Chúa đã phán hứa.”
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share