Các Quan Xét 6:36

Các Quan Xét 6:36 VIE2010

Ghi-đê-ôn thưa với Đức Chúa Trời: “Nếu Chúa muốn dùng tay con giải cứu Y-sơ-ra-ên, đúng như lời Chúa đã phán
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share