Các Quan Xét 6:22

Các Quan Xét 6:22 VIE2010

Ghi-đê-ôn nhận biết đó là thiên sứ của Đức Giê-hô-va nên la lên: “Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời! Khốn nạn cho con, vì con đã thấy thiên sứ của Đức Giê-hô-va mặt đối mặt!”
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share