Các Quan Xét 6:21

Các Quan Xét 6:21 VIE2010

Bấy giờ, thiên sứ của Đức Giê-hô-va đưa gậy đang cầm trong tay ra, chạm đầu gậy vào thịt và bánh không men. Lửa bốc lên từ tảng đá thiêu đốt thịt và bánh không men. Rồi thiên sứ của Đức Giê-hô-va biến mất trước mắt ông.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share