Các Quan Xét 6:20

Các Quan Xét 6:20 VIE2010

Thiên sứ của Đức Chúa Trời phán rằng: “Hãy lấy thịt và bánh không men đặt trên tảng đá nầy và đổ nước thịt lên trên.” Ghi-đê-ôn làm đúng như vậy.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share