Gia-cơ 1:5

Gia-cơ 1:5 VIE2010

Nếu người nào trong anh em thiếu sự khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ ban cho, vì Đức Chúa Trời là Đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không lời phiền trách.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share

Gia-cơ 1:5

Share