Ê-sai 53:10

Ê-sai 53:10 VIE2010

Đức Giê-hô-va vui lòng để Người bị tổn thương, Và chịu đau khổ. Sau khi đã dâng mạng sống làm tế lễ chuộc tội, Người sẽ thấy dòng dõi mình; Các ngày của Người sẽ dài thêm, Và ý muốn của Đức Giê-hô-va nhờ tay Người được thành tựu.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share