Ê-sai 50:5

Ê-sai 50:5 VIE2010

Chúa là Giê-hô-va đã mở tai Ta, Còn Ta, Ta không chống lại, Cũng không thối lui.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share