Ê-sai 44:26

Ê-sai 44:26 VIE2010

Chúa chứng thực lời của đầy tớ Ngài, Thực hiện lời của các sứ giả Ngài Nói về thành Giê-ru-sa-lem rằng: ‘Nó sẽ có người ở’ Và về các thành của Giu-đa rằng: ‘Nó sẽ được xây dựng lại, Ta sẽ dựng lại các nơi đổ nát của nó.’
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share