Ê-sai 44:25

Ê-sai 44:25 VIE2010

Ta là Đấng làm hỏng các điềm dối của kẻ tiên tri giả, Khiến thầy bói trở nên ngu dại, Làm cho người khôn ngoan phải thất bại, Biến tri thức của họ ra dại khờ.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share