Ê-sai 44:18

Ê-sai 44:18 VIE2010

Những người ấy không biết và không suy xét; vì mắt họ nhắm lại để không thấy, lòng họ đóng lại để không hiểu.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share