YouVersion Logo
Search Icon

Ê-sai 42

42
Đầy tớ của Đức Giê-hô-va
1Đây là đầy tớ Ta, Người mà Ta nâng đỡ,#Mat 3:17; 17:5; Mác 1:11; Lu 3:22; 9:35.#Mat 12:18-21.
Là Người mà Ta đã chọn, và linh hồn Ta hài lòng.
Ta đã đặt Thần Ta trên Người,
Và Người sẽ bày tỏ công lý cho các nước.
2Người sẽ chẳng kêu la, cũng chẳng lên tiếng,
Chẳng để ngoài đường phố nghe tiếng mình.
3Người sẽ không bẻ cây sậy đã giập,
Và chẳng tắt tim đèn gần tàn.
Người sẽ lấy đức thành tín bày tỏ công lý.
4Người sẽ không mòn mỏi, không ngã lòng
Cho đến khi thiết lập xong công lý trên mặt đất;
Các hải đảo sẽ trông đợi luật pháp Người.
5Giê-hô-va Đức Chúa Trời,#Công 17:24-25.
Đấng đã dựng nên và giương các tầng trời ra,
Đã trải rộng mặt đất, cùng với mọi vật ra từ nó,
Đấng ban hơi sống cho dân trên đất,
Và ban thần linh cho người bước đi trên đó; Ngài phán:
6“Ta là Đức Giê-hô-va, Ta đã gọi ngươi trong sự công chính,#Êsai 49:6; Lu 2:32; Công 13:47; 26:23.
Ta sẽ nắm tay ngươi và gìn giữ ngươi.
Ta sẽ lập ngươi làm giao ước của dân,
Làm ánh sáng cho các nước,
7Để mở mắt cho người mù,
Đem tù nhân ra khỏi ngục,
Kẻ ngồi trong chốn tối tăm ra khỏi nhà giam.
8Ta là Đức Giê-hô-va, đó chính là danh Ta.
Ta không nhường vinh quang Ta cho ai khác,
Cũng không nhường sự ca ngợi Ta cho các tượng thần!
9Nầy, những việc trước đây đã xảy ra,
Nay Ta lại báo cho các ngươi những việc mới;
Ta cho các ngươi biết
Trước khi nó xảy ra.”
Bài hát ca ngợi Chúa
10Hãy hát cho Đức Giê-hô-va một bài ca mới,
Bài hát ca ngợi Ngài từ nơi tận cùng cõi đất!
Hỡi những người đi biển cùng mọi vật trong biển,
Các hải đảo cùng cư dân của nó,
Hãy gầm thét lên.
11Hoang mạc cùng các thành trong nó hãy cất tiếng lên;
Các làng Kê-đa sinh sống cũng vậy;
Cư dân Sê-la hãy vui mừng ca hát,
Hãy reo hò từ trên các đỉnh núi.
12Hãy dâng vinh quang cho Đức Giê-hô-va,
Và loan báo sự ca ngợi Chúa nơi các hải đảo.
13Đức Giê-hô-va sẽ đi ra như một dũng sĩ,
Như một chiến binh lòng đầy nhiệt huyết;
Ngài thét lớn, hô to xung trận,
Và Ngài sẽ đánh bại các kẻ thù mình.
14Ta giữ yên lặng đã lâu,
Ta đã nín lặng, Ta đã tự kiềm chế.
Nhưng bây giờ, Ta rên la, nói hổn hển, thở chẳng ra hơi
Như đàn bà sinh đẻ.
15Ta sẽ tàn phá núi đồi,
Làm cho mọi cỏ cây đều khô héo;
Ta sẽ biến sông ngòi thành hải đảo,
Làm cho các ao hồ đều khô cạn.
16Ta sẽ dẫn người mù đi trên đường chưa quen,
Dắt họ trên các nẻo chưa biết.
Ta sẽ biến bóng tối trước mặt họ thành ra ánh sáng,
Những chỗ gồ ghề trở thành bằng phẳng.
Thật, Ta sẽ làm những điều nầy,
Và sẽ không từ bỏ họ.
17Còn những kẻ tin cậy các tượng thần,
Nói với các tượng đúc: “Các ngài là thần chúng tôi,”
Đều sẽ quay lưng lại và hoàn toàn xấu hổ!
18“Hỡi những kẻ điếc, hãy lắng nghe;
Hỡi những kẻ mù, hãy nhìn và thấy!
19Ai là người mù, nếu không phải là đầy tớ Ta?
Ai là người điếc như sứ giả mà Ta đã sai đi?
Ai là người mù như một người tận hiến của Ta,
Hoặc mù như đầy tớ của Đức Giê-hô-va?
20Ngươi thấy nhiều điều mà chẳng lưu tâm;
Ngươi có tai mở ra mà không nghe gì cả.”
Sự bất tuân của Y-sơ-ra-ên
21Đức Giê-hô-va vui lòng vì sự công chính Ngài,
Làm cho luật pháp được tôn trọng và vinh quang.
22Nhưng ấy là một dân bị cướp giật và tước đoạt;
Tất cả đều mắc bẫy trong hang,
Và bị giam trong ngục;
Họ trở thành chiến lợi phẩm mà không ai giải cứu,
Trở thành vật bị cướp đoạt
Mà chẳng ai nói rằng: “Hãy trả lại!”
23Ai trong các ngươi là người lắng nghe điều nầy,
Ai sẽ chú ý để hiểu những việc xảy ra về sau?
24Ai đã phó Gia-cốp cho sự cướp bóc,
Và phó Y-sơ-ra-ên cho kẻ tước đoạt?
Chẳng phải là Đức Giê-hô-va, Đấng mà chúng ta phạm tội nghịch cùng Ngài sao?
Vì không ai muốn đi theo đường lối Ngài,
Chẳng tuân giữ luật pháp Ngài.
25Thế nên, Chúa đã trút cơn giận phừng phừng
Và chiến tranh khốc liệt trên nó;
Lửa cháy chung quanh mà nó không hiểu,
Lửa thiêu đốt nó mà nó chẳng quan tâm.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy