Ê-sai 11
VIE2010

Ê-sai 11

11
Vương quốc của Đấng Mê-si-a
1Có một chồi sẽ nứt ra từ gốc Gie-sê,#Khải 5:5; 22:16.
Một cành từ rễ nó sẽ ra trái.
2Thần của Đức Giê-hô-va sẽ ngự trên Ngài,
Là thần khôn ngoan và thông sáng,
Thần mưu lược và quyền năng,
Thần tri thức và kính sợ Đức Giê-hô-va.
3Ngài vui thích trong sự kính sợ Đức Giê-hô-va.
Ngài sẽ không xét xử theo mắt thấy,
Cũng chẳng phán quyết theo tai nghe.
4Nhưng Ngài sẽ xét xử trong sự công chính cho người cô thế,#II Tê 2:8.
Và phán quyết công bằng cho kẻ nhu mì#11:4 Ctd: nghèo khổ. trên đất.
Ngài sẽ đánh thế gian bằng cây gậy nơi miệng mình,
Và lấy hơi thở nơi môi mà giết kẻ gian ác.
5Sự công chính sẽ làm dây thắt lưng của Ngài,#Êph 6:14.
Và sự thành tín sẽ làm dây ràng hông.
6Bấy giờ, sói sẽ ở với chiên con,#Êsai 65:25; Ha 2:14.
Beo nằm chung với dê con;
Bê, sư tử tơ và thú béo ở chung với nhau,
Một trẻ nhỏ sẽ chăn dắt chúng.
7Bò cái sẽ ăn chung với gấu,
Các con nhỏ của chúng nằm chung với nhau;
Sư tử ăn rơm như bò.
8Trẻ còn bú chơi đùa bên hang rắn hổ mang,
Trẻ thôi bú sẽ thò tay vào hang rắn lục.
9Chúng sẽ chẳng làm hại, cũng chẳng cắn giết ai#Ha 2:14.
Trên khắp núi thánh Ta;
Vì sự hiểu biết Đức Giê-hô-va sẽ đầy dẫy thế giới
Như các dòng nước phủ đầy biển.
Sự tái lập dân Đức Chúa Trời
10Trong ngày đó, cội rễ Gie-sê sẽ đứng lên làm ngọn cờ cho các dân tộc; các nước đều tìm đến Ngài, và nơi ngự của Ngài sẽ đầy vinh quang.#Rô 15:12.
11Trong ngày đó, Chúa còn đưa tay ra một lần nữa để chuộc dân sót của Ngài, tức là dân còn lại từ A-si-ri, Ai Cập, Pha-trô, Cút, Ê-lam, Si-nê-a, Ha-mát và các hải đảo.
12Ngài sẽ dựng một ngọn cờ cho các nước,
Quy tụ những người Y-sơ-ra-ên bị ruồng bỏ,
Tập hợp những người Giu-đa lưu lạc
Từ bốn phương trên đất.
13Bấy giờ, sự ghen tị của Ép-ra-im không còn nữa,
Kẻ thù của Giu-đa sẽ bị tiêu diệt;
Ép-ra-im sẽ không còn ghen tị Giu-đa,
Và Giu-đa không còn căm thù Ép-ra-im nữa.
14Họ sẽ tấn công#11:14 Nn: bay trên vai. Phi-li-tin về phía tây,
Cùng nhau cướp bóc dân phương Đông;
Tay họ giơ ra chống lại dân Ê-đôm và Mô-áp,
Dân Am-môn thần phục họ.
15Đức Giê-hô-va sẽ làm khô cạn vịnh Ai Cập;#Khải 16:12.
Vung tay trên Sông Cái với ngọn gió nóng,
Ngài tách nó ra thành bảy dòng suối,
Và khiến người ta có thể đi qua không ướt dép.
16Vậy sẽ có một đường cái cho dân sót của Ngài,
Là những người còn lại từ A-si-ri;
Cũng như đã có một đường cái cho Y-sơ-ra-ên,
Trong ngày họ ra khỏi đất Ai Cập.

© 2010 United Bible Societies. All rights reserved.


Learn More About Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010