Hê-bơ-rơ 3:14

Hê-bơ-rơ 3:14 VIE2010

Vì nếu chúng ta cứ giữ vững lòng tin quyết ban đầu của mình cho đến cuối cùng thì chúng ta được dự phần với Đấng Christ
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share