Sáng Thế 9:28

Sáng Thế 9:28 VIE2010

Sau trận lụt, Nô-ê còn sống được ba trăm năm mươi năm nữa.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Share