Sáng Thế 9:26

Sáng Thế 9:26 VIE2010

Ông còn nói: “Chúc tạ Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời của Sem; Ca-na-an phải làm nô lệ cho Sem!
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Share