Sáng Thế 9:20

Sáng Thế 9:20 VIE2010

Nô-ê làm nghề nông. Ông là người đầu tiên trồng nho.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Share