Ga-la-ti 4:29

Ga-la-ti 4:29 VIE2010

Nhưng như thuở ấy, kẻ sinh ra theo xác thịt bắt bớ người sinh ra theo Thánh Linh, thì bây giờ cũng vậy.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share