Ga-la-ti 4:22

Ga-la-ti 4:22 VIE2010

Vì có lời chép rằng Áp-ra-ham có hai con trai: một là con của người nữ nô lệ, một là con của người nữ tự do.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share