Ê-xê-chi-ên 35
VIE2010

Ê-xê-chi-ên 35

35
Lời tiên tri chống lại Ê-đôm
1Lời của Đức Giê-hô-va phán với tôi:#Êsai 34:5-17; 63:1-6; Giê 49:7-22; Êxê 25:12-14; Amốt 1:11-12; Ápđia 1-14; Mal 1:2-5. 2“Hỡi con người, hãy xây mặt hướng về núi Sê-i-rơ và nói tiên tri chống lại nó. 3Hãy nói với chúng, Chúa Giê-hô-va phán: ‘Hỡi núi Sê-i-rơ, nầy, Ta chống lại ngươi! Ta sẽ giơ tay ra chống lại ngươi, làm cho ngươi trở nên hoang vu, điêu tàn.
4Ta sẽ làm cho các thành của ngươi ra hoang mạc và ngươi sẽ trở nên hoang vu. Bấy giờ, ngươi sẽ biết Ta là Đức Giê-hô-va.
5Vì ngươi còn mang mối thù xa xưa và đã phó con cái Y-sơ-ra-ên vào gươm đao trong ngày tai họa của họ vào thời điểm cuối cùng.’ 6Vì thế, Chúa Giê-hô-va phán: ‘Thật như Ta hằng sống, Ta sẽ phó ngươi trong máu, và máu sẽ đuổi theo ngươi. Vì ngươi không ghét chuyện làm đổ máu, nên máu sẽ đuổi theo ngươi! 7Vậy Ta sẽ làm cho núi Sê-i-rơ hoang vu, điêu tàn và khiến nó bị hủy diệt, không còn người qua kẻ lại nữa. 8Ta sẽ làm cho các núi nó đầy những kẻ bị giết; những người bị gươm giết sẽ ngã xuống trên các đồi của ngươi, dưới các thung lũng và mọi khe suối của ngươi. 9Ta sẽ làm cho ngươi ra hoang vu đời đời; các thành của ngươi sẽ không có dân cư ở nữa và các ngươi sẽ biết Ta là Đức Giê-hô-va.
10Vì ngươi có nói rằng: “Hai dân tộc ấy và hai nước ấy sẽ thuộc về tôi và chúng tôi sẽ chiếm hữu chúng” mặc dù Đức Giê-hô-va đang hiện diện ở đó.’ 11Cho nên, Chúa Giê-hô-va phán: ‘Thật như Ta hằng sống, Ta sẽ đối xử với ngươi theo cơn giận và lòng ghen ghét mà ngươi đã đối xử với họ khi thù ghét họ, và Ta sẽ bày tỏ chính mình Ta ở giữa họ khi Ta phán xét ngươi. 12Ngươi sẽ biết Ta, Đức Giê-hô-va, đã nghe những lời sỉ nhục mà ngươi đã nói ra chống lại các núi Y-sơ-ra-ên, rằng: “Các núi ấy đã bị hoang vu và đã phó cho chúng ta ăn nuốt.” 13Các ngươi đã lấy miệng tôn cao mình để chống lại Ta và đã nói nhiều điều xúc phạm Ta. Thật Ta, đã nghe điều đó!’
14Chúa Giê-hô-va phán: ‘Trong khi cả trái đất vui mừng thì Ta sẽ làm cho ngươi trở thành hoang vu.’ 15Vì ngươi đã reo vui khi sản nghiệp nhà Y-sơ-ra-ên bị hoang vu, cho nên Ta cũng đối xử với ngươi như vậy. Hỡi núi Sê-i-rơ, ngươi với cả Ê-đôm, tức là cả xứ ấy sẽ bị hoang vu, và chúng sẽ biết Ta là Đức Giê-hô-va.”

© 2010 United Bible Societies. All rights reserved.


Learn More About Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010