Ê-xê-chi-ên 1:2

Ê-xê-chi-ên 1:2 VIE2010

Ngày mùng năm tháng ấy — năm thứ năm sau khi vua Giê-hô-gia-kin bị lưu đày
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share