Ê-xê-chi-ên 1:12

Ê-xê-chi-ên 1:12 VIE2010

Mỗi con đi thẳng tới; thần khiến đi đâu thì đi đó, không quay lại trong khi đi.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share