Xuất Ai Cập 22:28

Xuất Ai Cập 22:28 VIE2010

Con không được phạm thượng với Đức Chúa Trời, cũng đừng rủa sả người lãnh đạo dân tộc mình.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Xuất Ai Cập 22:28