Xuất Ai Cập 22:27

Xuất Ai Cập 22:27 VIE2010

vì đó là tấm đắp duy nhất của họ, là chiếc áo khoác che thân; lấy đi người ấy lấy gì mà ngủ? Nếu nó kêu van với Ta, thì Ta sẽ lắng nghe, vì Ta là Đấng nhân từ.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share