Xuất Ai Cập 22:25

Xuất Ai Cập 22:25 VIE2010

Nếu con cho bất cứ ai trong dân Ta, là những người nghèo khó ở giữa con, mượn tiền thì đừng đối xử với họ như chủ nợ, và cũng đừng bắt họ chịu lời.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share