Xuất Ai Cập 21:3

Xuất Ai Cập 21:3 VIE2010

Nếu người đó vào ở một mình thì sẽ ra đi một mình; nếu có vợ thì sẽ ra đi với vợ.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Share